Vietnam Visa Expert

Tiếng Việt Tiếng Việt    English English

Other Services » Visa to other countries

1. Chinese visa (maximum staying 30 days one entry): 1 photo (4x6 - white background) + Original passport + Identification card (if Vietnamese) (Processing time: 07 working days)

VISA Trung Quốc ở tối đa 30 ngày 1 lần: Thủ tục 1 ảnh 4x6 nền trắng + Hộ chiếu + chứng minh nhân dân (Thời gian làm visa 7 ngày lấy)

+ 03 tháng 01 lần / 03 months one entry = 85 $

+ 03 tháng 02 lần / 03 months two entries = 120 $

+ 06 tháng nhiều lần / 06 months multiple = 280 $

+ 1 năm nhiều lần / 01 year multiple = 350 $

Note: Urgent 1 day, 2 days, 3 days (Làm khẩn 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày) gian làm visa 7 ngày lấy)

+ 1 tháng 1 lần / 01 monnth 01 entry = 90 $

+ 1 tháng 2 lần / 01 month 02 entries = 95 $

+ 3 tháng 2 lần / 03 months 02 entries  = 100$

Note: Urgent 01 day (add 80$), 02 days (add 30$) / Làm khẩn 1 ngày + 80 $ - 2 ngày +30 $

2. Hongkong visa (maximum staying 07 days one entry): 1 photo (4x6 - white background) + Original passport + Identification card (if Vietnamese) (Processing time: 07 working days)

Visa Hongkong ở tối đa 7 ngày 1 lần: Thủ tục 1 ảnh 4x6 nền trắng + Hộ chiếu + chứng minh nhân dân (Thời

: 600$

+ Lưu trú 2 năm / 02 years: 6.000 $ -> vui long liên hệ / please contact us for details

3. Macao visa: 01 photo (4x6 - white background) + Original passport (Processing time: 1.5  months)

VISA Ma Cao: Thủ tục 1 ảnh 4x6 nền trắng + Hộ chiếu (Thời gian làm visa 1.5 tháng)

+ 1 tháng 1 lần = 100 $

Note: Urgent 01 week (add 400$)

4. Dubai visa: 02 photos (4x6 - white background) + Original passport (photos and passport copy can be sent via Email, Yahoo chat, Skype chat) (Processing time: 07 working days)

Visa Dubai: Thủ tục 2 ảnh 4x6 nền trắng va hộ chiếu (Có thể là ảnh và hộ chiếu scan gửi qua Email, Yahoo chat, Skype chat) (Thời gian làm visa 07 ngày làm việc)

+ Lưu trú 14 ngày / 14 days: 180$

+ Lưu trú 35 ngày / 35 days: 350$

+ Lưu trú 75 ngày / 75 days

5. Indian visa: 02 photos (4x6 - white background) + Original passport (Processing time: 07 working days)

Visa Ấn Độ: Thủ tục 2 ảnh 4x6 nền trắng và hộ chiếu (Thời gian làm visa 07 ngày làm việc)

+ 1 tháng hoac 3 tháng 1 lần / 01 month or 03 months single: 75$

6. Israel visa: 01 photo (4x6 - white background) + Original passport (Processing time: 07 working days)

 Visa ISXAREN: 01 ảnh+ hộ chiếu (Thời gian làm visa 07 ngày làm việc)

+ 1 tháng lưu trú / 01 month: 260$

7. Srilanka visa:  01 photo (4x6 - white background) + Original passport (Processing time: 07 working days)

 Visa SRILANCA: 01 ảnh+hộ chiếu (Thời gian làm visa 07 ngày làm việc)

+ 1 tháng lưu trú / 01 month: 140$

8. Bangladet visa: 04 photos (4x6 - white background) + Original passport + full name, date of birth of father, mother (husband/wife + children) + Invitation letter + Working decision (Processing time: 07 working days)

Visa Bangladet: 04 ảnh 4x6 nền trắng+hộ chiếu+họ tên, ngày tháng năm sinh của cha mẹ (vợ chồng + con cái) (Có thư mời, quyết định đi công tác) (Thời gian làm visa 07 ngày làm việc)

+ 1 tháng lưu trú / 01 month: 190$

9. Bahrain visa: 01 photo (4x6 - white background) + Original passport (Processing time: 07 working days)

 Visa Bahrain: Scan - ảnh+hộ chiếu (thời gian 7 ngày làm việc)

- 1 tháng 1 lần / 01 month single: 320$

10/ Mong Co visa: 02 photos (4x6 - white background) + Original passport + invitation letter (Processing time: 07 working days)

Visa Mông Cổ: 2 ảnh+hộ chiếu, thư mơi - thời gian 7 ngày làm việc

- 1 tháng 1 lần / 01 month single: 70 $

11/ Qata visa: 02 photos (4x6 - white background) + Original passport (photos and passport copy can be sent via Email, Yahoo chat, Skype chat) (Processing time: 10 working days)

Visa Qata:  Thủ tục 2 ảnh 4x6 nền trắng va hộ chiếu (Có thể là ảnh và hộ chiếu scan gửi qua Email, Yahoo chat, Skype chat) (Thời gian làm visa 10 ngày làm việc)

-1 tháng 1 lần / 01 month single : 490$

12/ Japan visa: 02 photos (4x6 - white background) + Original passport + Invitation letter + company document,… (Processing time: 8 working days)

Visa đi công tác Nhật Bản:  Thủ tục 2 ảnh 4x6 nền trắng va hộ chiếu (thư mời đối tác, hồ sơ Công ty, …) (Thời gian làm visa 8 ngày làm việc)

- 1 tháng 1 lần / 01 month single: 200$

13/ Taiwan visa: 04 photos (4x6 - white background) + Original passport + Invitation letter + company document,… (Processing time: 8 working days)

Visa đi công tác Đài Loan:  Thủ tục 4 ảnh 4x6 nền trắng va hộ chiếu (thư mời đối tác, hồ sơ Công ty, …) (Thời gian làm visa 8 ngày làm việc)

- 1 tháng 1 lần / 01 month single: 180 $

14/ Australia visa: 04 photos (4x6 - white background) + Original passport + Invitation letter + company document,… (Processing time: 12 working days)

Visa đi Úc:  Thủ tục 4 ảnh 4x6 nền trắng và hộ chiếu (thư mời đối tác, hồ sơ Công ty, …) (Thời gian làm visa 12 ngày làm việc)

- 1 tháng 1 lần / 01 month single: 280 $

15/ Europe visa: 04 photos (4x6 - white background) + Original passport + Invitation letter + company document,… (Processing time: 12 working days)

Visa đi Châu Âu:  Thủ tục 4 ảnh 4x6 nền trắng va hộ chiếu (thư mời đối tác, hồ sơ Công ty, …) (Thời gian làm visa 12 ngày làm việc)

- 1 tháng 1 lần / 01 month single: please contact us (vui long liên hệ trực tiếp)

Refer to Apec service, please pick up phone to Sunviet for the exact advice.

Dịch vụ thẻ Apec liên hệ với Sunviet để được tư vấn chính xác.

Thời gian cấp / processing time: 30 days / 30 ngày làm việc (Không tính thời gian hoàn thành hồ sơ khoảng 1 tuần)

- Phí trọn gói / package price: 450 usd/1 thẻ Apec

Please contact with us if you need any more information.

SUNVIET TRAVEL

JOHNNY LE MANH HUNG/MR
H/P: 0912 565 368 
SUNVIET - HEAD OFFICE: 

4th Floor (Room. 405), Lam Giang Tower, 167-173 Tran Hung Dao st , Co Giang Ward, Dist 1, Hochiminh City, Vietnam
 
REP - HANOI OFFICE:
02nd Floor (R. 204), 18 Building - Yen Ninh Street, Ba Dinh District. 
 
Tel : (+84 8) 2 2 374 842 
Hotlines: (+84) 912 565 368 

REPRESENTATIVE OFFICE:
- HA NOI Capital: 02nd Floor (R. 204), 18 Yen Ninh Street, Ba Dinh District. 
Tel: +84 8 22374842 --- visa@sunviettravel.com
Web: vietnamvisainfo. net

Recommended on

  • trip advisor
  • lonely planet
  • travel blog
  • travel fish
  • Travelocity
  • Facebook
HEAD - HO CHI MINH OFFICE
5th Floor, Lam Giang Tower, 167-173 Tran Hung Dao st,
Co Giang Ward, Dist 1, Hochiminh City

REP - HANOI OFFICE
5th Floor (Office Building), 18 No - Yen Ninh Street, Ba Dinh District.

OUR FANPAGE
https://www.facebook.com/Sunviet/

Tel : (+84 28) 2 2 374 842
Mail : visa@sunviettravel.com
Hotlines: (+84) 912 565 368